Ang kahabagan ng Diyos, ang kanyang sakripisyo, ay nagbibigay saysay at halaga sa lahat ng ating paghihirap. –Pope Francis

bongbong marcos pope francis papal mass cropped

Back to Blog