Mabuhay ang Manggagawang Pilipino

1 May 2013

Sa manggagawang Pilipino at sa lahat ng manggagawa sa buong daigdig, nais kong ipaabot ang aking pakikiisa sa pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw ng Paggawa ngayong Mayo 1.

Kinikilala ko bilang bayani ang manggagawang Pilipino kahanay ng mga bayaning Pilipino na dinadakila sa ating kasaysayan.

Sa mga malalaki at maliliit na larangan kung saan ipinupunla at pinayayabong ang kaunlaran ng bansa, matatagpuan ang Pilipinong manggagawa: sa pagawaan, industriya, transportasyon, komunikasyon, pangisdaan at kahit sa bukirin hanggang sa mga maliliit na paghahayupan tulad ng babuyan at manukan.

Gamit ang masipag na bisig, dedikasyon, at talino, pinapanday at hinuhubog ng sektor ng manggagawa ang ating kinabukasan.

Sa bawat pagsisikhay ay katuparan ng pangarap para sa kanilang pamilya. At ang bawat katuparang ito ay hakbang tungo sa progreso.

Kung ang milyun-milyong mangagawang Pilipino ay sabay-sabay na ihahakbang ang kanilang bawat tagumpay, kakapit-bisig ang ibang sektor ng lipunan, mas mabilis nating mararating ang ating minimithing kaunlaran.

Kaya’t sa manggagawang Pilipino, kaisa ninyo ako sa lahat ng inyong mga pangarap. Kasama ninyo ako sa inyong pagsisikap. Magkaiba man ang ating nilalakaran- ako bilang lingkod ng bayan at kayo bilang alagad ng paggawa- iisa ang ating mithiin: Makitang ang bawat pamilyang Pilipino ay namumuhay nang marangal, maunlad, at matiwasay.