Bombo Radyo Laoag : Sandro Marcos, nagpilan ti Certificate of Candidacy na a para congressman iti umuna a distrito ditoy probinsya

7 October 2021

By Bombo Geraldine Otoman | Bombo Radyo Laoag

LAOAG CITY – Nagpilan ni Sandro Marcos ti Certificate of Candidacy (COC) na a para congressman iti umuna a distrito ditoy probinsya.

Iti papan panagpila ti kandidatura na ni Marcos ket binayabay ti sibubukel a pamilya na, karaman ni Governor Matthew Marcos-Manotoc ken Vice Governor Cecilia Arante-Marcos.

Malaksid iti pamilya Marcos, adda pay dagiti mayor, bise mayor ken kokonsehal manipod iti nagduduma nga ili ken ciudad ditoy probinsya a napan nangipakita ti suporta na iti ubing a Marcos.

Kalpasan ti panagpila ti COC ni Sandro Marcos ket naikkan ti gundaway dagiti kameng ti media a nakisarita kenkuana no sadinno a nasaludsud dagiti sumagmamano nga isyu mainaig iti panagkandidato na.

Inpasingked ti ubing a Marcos a kwalipikado daytoy nga agpaidasig a para congressman iti umuna a distrito ditoy probinsya.

Inpanakkel na pay ti napintas a rekord na idi agad-adal daytoy no sadinno nga honors a kanayun ken inkari na a no mapagasatan a mangabak iti umay nga eleksyon ket pagbalinen na met nga honors ti idaulwan na a distrito.