Join the campaign (Learn More)

BBM: COOPS KEY TO SUCCESSFUL AGRI PROGRAMS

Press Releases
12 December 2021

Presidential aspirant Ferdinand “Bongbong” Marcos, Jr., believes that cooperatives are an essential element to develop effective agriculture programs for the entire country.

During the Agri 2022 online forum held recently, Marcos Jr. said he is a "great believer" of cooperatives as it is the one that can cascade the information to the farmers.

“The cooperatives are going to play a large part because you cannot talk to each farmer, but you can talk to the farmer leaders,” he said.

“The only way to do it is to have it organized so that you are all doing more or less the same thing, you are all following the same plan, and whatever support the government needs to provide has a conduit, has a line of communication to bring to each farmer,” he added.

Marcos Jr. said in other countries, such as England and South Korea, their farmers are dependent on cooperatives as almost 50 percent of the agricultural products are being sold through coops.

The Partido Federal ng Pilipinas (PFP) standard-bearer said cooperatives would be the ones to explain to the farmers the new varieties of seeds and crops, as well as new technologies and methods, that they can use to improve their production and profit.

“I have a very great belief that we need them, but we need not just any cooperative but an honest to goodness working cooperative with good farmer leaders, with good members that understand they have to be organized. That way, we can slowly go to a larger scale of farming, production of fisheries, production of livestock,” Marcos Jr., a former vice-chairman of Senate Committee of Cooperative Development, said.

Recalling his time as governor of Ilocos Norte, Marcos Jr. said they’d strengthen the cooperatives in the province by providing seed money and training, like accounting, business planning, bank dealing, and basic bookkeeping, to the farmers. The local government also guided the cooperatives on their business proposals by studying and assessing their plans. They also distributed new technologies and high-valued varieties.

“Maganda ang possibilities but we have to get the seed producers in line, we have to get the financial backing in line, but as long as we can do that, I believe that the cooperatives are essential, hindi lang useful but essential to any agricultural program,” he said.

He is also eyeing bringing into the national level the ‘sanghera system’ of Ilocos Norte, which he said is a democratic and organized system of cooperatives.

Marcos Jr. is the one who authored Senate Bill No. 3245 or “Cooperative Development Authority Charter Act," which aims to streamline the Cooperative Development Authority to address the problems of cooperatives better and provide them with adequate funding, assistance, and supervision.

The presidential aspirant believes in the potential benefit that people can gain from cooperatives which he said remain untapped as over 10 million Filipinos or roughly 10% of the population are members of cooperatives, yet, coops have remained in the microscale and have failed to mature into large scale enterprises.

“Kung walang kooperatiba na maganda, na matibay, hindi tayo makakabuo ng agri program. Not even in the province, much less in the whole country,” he said.

A joint report of the World Bank and the Department of Agriculture said one of the ways to scale up agricultural production among small farmers is through clustering and organizing them into cooperatives and various types of producers' organizations to help raise their incomes and subsequently spur socio-economic transformation of the Philippine countryside.

-30-

 FILIPINO VERSION

BBM: MGA COOP SUSI SA MATAGUMPAY NA AGRI PROGRAMS

Naniniwala si Presidential aspirant Ferdinand “Bongbong” Marcos, Jr., na isang mahalagang sangkap ang mga kooperatiba upang makagawa ng magagandang programang pang-agrikultura sa buong bansa.

Sinabi ni Marcos Jr. sa Agri 2022 online forum na siya ay isang "great believer" ng kooperatiba dahil aniya ito ang magiging daan para makarating sa mga magsasaka ang mga impormasiyon at benepisyo na mula sa pamahalaan na kailangan nilang malaman at makamtan ng mas may kabilisan.

“The cooperatives are going to play a large part because you cannot talk to each farmer, but you can talk to the farmer leaders,” sabi niya.

“The only way to do it is to have it organized so that you are all doing more or less the same thing, you are all following the same plan, and whatever support the government needs to provide has a conduit, has a line of communication to bring to each farmer,” dagdag pa nito.

Ayon kay Marcos Jr., sa mga bansang gaya ng England at South Korea, ang kanilang mga magsasaka ay nakadepende sa mga kooperatiba dahil halos 50 porsyento ng kanilang mga produkto ay nabebenta sa mga coop.

Sinabi ni Partido Federal ng Pilipinas (PFP) standard-bearer na ang mga kooperatiba ang siyang magpapaliwanag sa mga magsasaka ng tungkol sa mga bagong uri ng binhi at pananim, gayundin ang mga bagong teknolohiya at pamamaraan, na kanilang magagamit upang mas bumuti pa ang kanilang produksyon at kita.

“I have a very great belief that we need them, but we need not just any cooperative but an honest to goodness working cooperative with good farmer leaders, with good members that understand they have to be organized. That way, we can slowly go to a larger scale of farming, production of fisheries, production of livestocks,” sabi ni Marcos na dating vice-chairman ng Senate Committee of Cooperative Development.

Noong siya ay gobernador pa ng Ilocos Norte, sinabi ni Marcos Jr. na kanilang pinalakas ang kooperatiba sa lalawigan sa pamamagitan ng pamimigay ng seed money at mga pagsasanay na gaya ng accounting, business planning, bank dealing, at basic bookkeeping, sa mga magsasaka. Ginabayan din ng lokal na pamahalaan ang mga kooperatiba sa kanilang mga business proposal matapos na masinsinan na pinag-aralan ang kanilang mga plano. Namahagi din sila ng mga makabagong teknolohiya at mataas na uri ng binhi.

“Maganda ang possibilities but we have to get the seed producers in line, we have to get the financial backing in line, but as long as we can do that, I believe that the cooperatives are essential, hindi lang useful but essential to any agricultural program,” sabi niya.

Nais din ni Marcos Jr. na dalhin sa national ang 'sanghera system' ng Ilocos Norte dahil sa maayos at demokratiko niyong sistema para sa mga kooperatiba.

Si Marcos Jr. ang umakda ng Senate Bill No. 3245 o “Cooperative Development Authority Charter Act," na naglalayon na mas padaliin pa ang pagtugon ng Cooperative Development Authority sa mga problema sa kooperatiba at magkaroon sila ng sapat na pondo, tulong at pangangasiwa sa mga kooperatiba.

Naniniwala si Marcos Jr. sa potensiyal na benepisyo na kayang maibigay ng kooperatiba na aniya ay hindi pa din nagagamit. Halos 10 milyong Pilipino or 10 porsyento ng populasyon ay miyembro ng kooperatiba ngunit nanatiling nasa microscale ang mga coop at nabigong maging large scale enterprises.

“Kung walang kooperatiba na maganda, na matibay, hindi tayo makakabuo ng agri program. Not even in the province, much less in the whole country,” sabi niya.

Ayon sa report ng World Bank at Department of Agriculture, isa sa paraan upang mapataas ang produksyong agrikultural ng mga magsasaka ay sa pamamagitan ng paggawa at pag-organisa ng mga kooperatiba at iba pang samahan na makakapagpataas ng kanilang kita na kalaunan ay siyang magpapalakas sa kalagayang sosyo-ekonomiko ng mga kanayunan sa bansa upang magtagumpay ang sektor ng agrikultura.

-30-