Ang kahabagan ng Diyos, ang kanyang sakripisyo, ay nagbibigay saysay at halaga sa lahat ng ating paghihirap. –Pope Francis

18 January 2015

bongbong marcos pope francis papal mass cropped